Al meer dan 25 jaar hét schoonmaakbedrijf uit de regio

Schoonmaak cao: akkoord na stevig onderhandelen

Schoonmaak cao: akkoord na stevig onderhandelen

Na acht dagen, soms tot in de nachtelijke uren, stevig onderhandelen is er tussen de werkgeversorganisatie OSB en de vakbonden FNV en CNV een akkoord bereikt over een cao met een looptijd van 2,5 jaar. De leden moeten nog met dit akkoord instemmen.

Door Henk Cornelisse, redactielid Clean Totaal

Het venijn zat zoals gebruikelijk in de staart van de onderhandelingen. Met name werd er, naast de percentages loonstijging, veel tijd besteed aan hoe partijen wensen om te gaan met boven -cao afspraken bij contractwisseling. Maar ook thema’s als leefbaar inkomen & duurzaamheid, sociale eenheid, ziekteverzuimbeleid en loopbaanontwikkeling vergden het uiterste van de onderhandelaars. Essentie hiervan is om zoveel mensen in de schoonmaak zoveel mogelijk uren te laten werken, zoveel mogelijk taken te bieden en hierdoor bewerkstelligen dat er sprake is van een grotere afwisseling in het werk. Bovendien om de schoonmakers zo gezond als mogelijk hun pensioen te laten halen. Partijen spreken allen over een goed resultaat, waarbij de onderhandelingen in een relatief goede sfeer zijn verlopen.

Afspraken

De nieuwe cao heeft een looptijd van 2,5 jaar (van 1 januari 2019 tot 1 juli 2021). In die periode gaan de lonen met in totaal 7,5% omhoog, als volgt verdeeld:

2% per 1 januari 2019
1% per 1 juli 2019
1% per 1 januari 2020
2% per 1 juli 2020
1,5% per 1 juni 2021
Daarnaast gaat de eindejaarsuitkering komende jaren stapsgewijs met 2% omhoog, naar uiteindelijk 4,2% in 2021. (2019: 0,65%, 2020: 0,35% en 2021: 1%)

Aanvullende afspraken in headlines

Hogere pensioenpremie in 2021
Vanaf 2020 krijgen schoonmakers vrij op hun verjaardag, maar dit mogen ze ook uitruilen tegen bijvoorbeeld het vrij zijn op 1 mei of anders (handig als je in het weekend jarig bent…)
Gezamenlijke lobby naar Den Haag om schoonmaak als ‘zwaar werk’ te kwalificeren en branchespecifieke problematieken aan te kaarten
Artikel 38: objectgebonden (reis)kosten worden overgenomen met ingang van 1 juli 2019
Scholingsfonds ontvangt 900.000 euro
Voortzetten van taaltrajecten onder werktijd. Budget 500.000 euro
Realiseren van het opleiden van totaal 2.000 leidinggevenden aan het eind van de looptijd (huidig aantal is 1.000)
Aandacht voor veilige werkomgeving (inzet van gekwalificeerde vertrouwenspersonen)
100 banen voor statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning)
15.000 euro per jaar voor de vakbonden te besteden aan goede doelen/projecten.
Pilots: onder meer robotisering en duurzame inzetbaarheid binnen het glazenwas- en reconditioneringssegment

Reacties op cao-akkoord

CNV

CNV bestuurder Jan Kampherbeek: “De som der delen stemt mij tot tevredenheid. Ik ben bijvoorbeeld zeer tevreden over de loonstijgingen en het scholingsfonds. Via het scholingsfonds krijgen schoonmakers – vaak na jaren schoonmaakwerk – een unieke kans om eens iets heel anders te gaan doen. Zelf hebben ze het geld vaak gewoon niet voor een opleiding of cursus. Via het scholingsfonds kunnen ze die droom waarmaken.”

De verhoudingen op de werkvloer krijgen meer aandacht, zegt Kampherbeek. “Iedereen weet dat je plezieriger en beter werkt als de verhoudingen goed zijn. Veel problemen op de werkvloer hebben te maken met de communicatie tussen leidinggevenden en schoonmakers. Vanaf januari krijgen álle leidinggevenden een verplichte opleiding, die hier speciaal op is gericht. Ook duizend huidige leidinggevenden krijgen die opleiding.”

De vrije dag op de verjaardag van de schoonmaker ziet CNV als een mijlpaal: “Het wordt de eerste cao met een vrije dag op je verjaardag!” CNV zal het onderhandelingsakkoord de komende weken voorleggen aan haar leden.

OSB

OSB directeur Hanny van den Berg spreekt over een mooi onderhandelingsresultaat: “We zijn blij dat we samen flinke stappen hebben gezet op weg naar onze gezamenlijke stip aan de horizon en naar een sterke en waardevolle schoonmaakbranche. De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in het uitwerken van belangrijke thema’s en hebben zo het onderlinge vertrouwen verstrekt. Dankzij de inzet van alle partijen hebben een mooi onderhandelingsresultaat bereikt.” Op 17 januari zal dit onderhandelingsresultaat ter accordering voorgelegd worden aan de leden.

FNV

FNV benadrukt in haar reactie dat de belangrijke afspraken gaan over meer respect voor schoonmakers. Eén afspraak noemt zij nu al historisch: “150.000 schoonmakers krijgen op 1 mei vrij! Het is de eerste cao in Nederland waarin weer wordt vastgelegd dat de Dag van de Arbeid een vrije dag wordt.” Deze interpretatie van een vrije dag op je verjaardag is wel erg vrijelijk, althans wij vermoeden als redactie niet dat iedere schoonmaker op 1 mei jarig is. Maar enfin.

“Wij gingen voor een cao met respect”, zegt Khadija Tahiri, president van FNV Schoonmaak. “We hebben een aantal zaken in de cao kunnen vastleggen die de omgangsvormen in de sector van bazen naar schoonmakers toe gaan verbeteren. Een voorbeeld is het verplicht stellen van een jaargesprek en hoor en wederhoor. Zo komt er een eind aan de waarschuwingsbrieven die de bazen om niks sturen naar schoonmakers.”

Ook is de presidente verheugd dat in het resultaat afspraken staan waardoor schoonmakers gezond hun pensioen kunnen halen: “Er komt een regeling waarmee oudere schoonmakers korter kunnen werken zonder dat ze veel minder gaan verdienen of minder pensioen opbouwen. Er komt een onderzoek voor schoonmakers die in continudienst werken en nachtwerk doen. En de schoonmaakbazen en vakbonden willen gezamenlijk optrekken om schoonmaakwerk als zwaar beroep erkend te krijgen.” Het Schoonmakersparlement heeft vandaag ingestemd met het resultaat. Aanstaande zaterdag wordt het met de leden besproken.

Rekenmachine

De rekenmachines kunnen tevoorschijn gehaald worden om de kosten te vertalen naar een voor de opdrachtgevers aanvaardbare prijsaanpassing. Een leuke uitdaging zo kort voor de Kerst!